© 2024 Faxteh Shamsian

Faxteh Shamsian

Visual Artist

 

 

Faxteh Shamsian
Born: Feb. 1985
Bachelor of Art in Painting

فاخته شمسیان

 

فاخته شمسیان
متولد بهمن ۱۳۶۳
فارغ التحصیل رشته نقاشی

 

تُخ خودش از یک مرغانه زاده شد، بعد هم زاده شد از یک روغنماهی و آن را سرِ زا ترکاند، بعد هم زاده شد از یک کفش -با شقّ‌اُلکفش: کفش کوچیکه چپ، او راست- بعد هم زاده شد از برگَکِ یک ریواس، همانوقت یک روباه؛ روباه و او دمی به هم نظر کردند، بعد هم هر یکی از یک طرف به چاك زد. پس زاده شد از خَرچسانه، از نی‌نی‌یِ خرچنگ، از تُنگ؛ از سَگابی و از سبیلش آمد بیرون، از کَفْچِلیز و از نیشش آمد بیرون، از مادیان و از دماغش آمد بیرون، بعد دنبالِ مَمه چه اشکها که نریخت، چون دنیا آمده بود تا فقط مِک بزند. بعد هم زاده شد از یک شیپور، و شیپور سیزده ماهی شیرش داد، بعد هم از شیر گرفته شد داده شد به ماسه که در همه جا پهن بود چون کویر بود. و تنها پسر شیپور میتواند در کویر بار بیاید، تنها او و شتر، بعد هم زاده شد از یک زن و سخت حیرت کرد، و روي سینه‌اش غورکنان، می‌مَکید، می‌تُفید، دیگر چه، نمیدانست، بعد فهمید که این یک زن بود گرچه کسی اشارگکی نیز درین باره به او نکرده بود، میامد که به همتِ خود سر بلند کرده او را به همان چشمِ ریزِ تیزبین نگاه کند، تیزبینی اما جز یک سوسو که نبود …

ساحت جوانی/هانری میشو
برگردان بیژن الهی

Solo Exhibitions

 

 • Inverted tree, Araan art gallery, winter 2021
 • Azakh, 26 art gallery, Tehran, spring 2016
 • Pupil. Rooberoo mansion gallery,spring 2018
Group Exhibitions and Festivals

 

 • Araan art gallery, Tehran, spring 2018
 • Hepta art gallery, Tehran, spring 2018
 • Sarvenaz art gallery, Shiraz, fall 2017
 • Daargoun art gallery,Tehran, summer 2017
 • 26 art gallery, Tehran, winter 2017
 • 7th Nasle No Festival, Tehran. Shirin Art Gallery, Summer 2013
 • Shahed Art Gallery, Tehran, Summer 2011
 • 3rd Festival of Drawing (Sondoozi), Pardis Mellat Museum, Autumn 2010